Bản tin

Khai khóa Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp
146
Em về bên Phật lần thứ 22
166
Thăm cơ sở cai nghiện tại Tây Ninh
144
Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
143
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
140
Phái đoàn BTS GHPG Tp.HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
255
Khóa tu thực tập kinh "Nikāya" - Lần 1
326
Cuộc sống của quý chú tập sự trước khi xuất gia
144
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp (21/06/2020)
152
Lễ sám hối cho hơn 2000 thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp
137
Phật sự chùa Hoằng Pháp số 40
116
Quý Thầy Chùa Hoằng Pháp An Cư Kiết Hạ 2020
312