Bản tin

Phụng Sự...
29
Ngày thứ ba KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
26
Ngày thứ hai KTMH 2022 | Chùa Hoằng Pháp
29
Ngày thứ nhất KTMH 2022 chùa Hoằng Pháp
35
Nụ Cười 18 20 - Khóa Tu Mùa Hè 2022 | Chùa Hoằng Pháp
34
Công tác chuẩn bị KTMH 2022
38
Lễ sám hối 14/06 Nhâm Dần
38
Khóa Tu Thiếu Nhi lần 33 - Lễ Tổng Kết Chương trình chép Kinh lần 1 (Suối Nguồn An Lạc)
42
GIỚI THIỆU LỄ QUY Y TAM BẢO LẦN 2 NĂM 2022
42
TRAILER KHOÁ TU MÙA HÈ NĂM 2022
55
Các bạn học sinh khối 12 thuộc trường đã tập trung về chùa Hoằng Pháp cầu nguyện mùa thi 2022
43
Khóa Tu Niệm Phật Một Ngày tại Chùa Hoằng Pháp
53