Bản tin

Lễ Hằng Thuận Ngày 28/01/2024
43
Lễ sám hối 14/12 Quý Mão
21
Lễ sám hối 29/11 Quý Mão
32
Lễ sám hối danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 18/01/2024
19
Lễ Tất Niên lớp Ươm Mầm Trí Tuệ và lớp võ Vovinam
20
MỒNG 1 TẾT - Chùa Hoằng Pháp Tặng Lộc lì xì và Tặng Phẩm Xuân
18
Tổng hợp khóa tu Phật thất lần 101
26
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2024 Chùa Hoằng Pháp | Phần 1
28
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2024 Chùa Hoằng Pháp | Phần 2
18
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2024 Chùa Hoằng Pháp | Phần 3
17
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2024 Chùa Hoằng Pháp | Phần 4
17
TRANG TRÍ MÔ HÌNH TẾT 2024 Chùa Hoằng Pháp | Phần 5
17