Bản tin

Khai khóa Khóa Tu Thiếu Nhi tại chùa Hoằng Pháp
269
Em về bên Phật lần thứ 22
309
Thăm cơ sở cai nghiện tại Tây Ninh
279
Khóa lễ sám hối tại chùa Hoằng Pháp
273
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
271
Phái đoàn BTS GHPG Tp.HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
375
Khóa tu thực tập kinh "Nikāya" - Lần 1
659
Cuộc sống của quý chú tập sự trước khi xuất gia
334
Khóa tu một ngày tại chùa Hoằng Pháp (21/06/2020)
274
Lễ sám hối cho hơn 2000 thiện nam tín nữ tại chùa Hoằng Pháp
254
Phật sự chùa Hoằng Pháp số 40
226
Quý Thầy Chùa Hoằng Pháp An Cư Kiết Hạ 2020
450