Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T11/2018
Danh sách Phật tử đóng góp quỹ Ươm Mầm Trí Tuệ T10/2018
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Cuối tháng 10/2018 “Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử” chùa Hoằng Pháp tiếp tục trao tiền hỗ trợ học...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì Chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), ngày 05/10/2018....
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T09/2018
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T08/2018
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào tạo Tăng tài Ngộ Chân Tử.
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của thầy Bổn sư Thượng tọa Thích Chân Tính - trụ trì chùa Hoằng Pháp (TPHCM)
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Ngày 24-25/09/2018 (nhằm 15-16/08 Mậu Tuất), Đại đức Thích Tâm Trọng, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Đức Thế Tôn sau khi thành đạo dưới cội Bồ Đề đã nêu lên tầm quan trọng trong việc giáo dục chư Tăng...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Danh sách Phật tử Phát tâm ủng hộ quỹ Ươm Mầm TT T07/2018