Ươm Mầm Trí Tuệ

Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 06/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 04/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 03/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 02/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 01/2020
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 12/2019
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 11/2019
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 28-29/11/2019 (nhằm 03-04/11 Kỷ...
Danh sách Phật tử đóng góp hai quỹ học bổng tháng 10/2019
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử, từ ngày 01-02/11/2019 (nhằm 05-06/10 Kỷ...
Quỹ Đào Tạo Tăng Tài Ngộ Chân Tử
Được sự chỉ dạy của TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp, ngày 26/10/2019 (nhằm 28/09 Kỷ...