Giáo Dục

Giàu lên dễ sanh tật
18/07/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, bạch Thế Tôn:
Trên thế gian này cái gì không sanh?
07/07/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức! Trên thế gian này, từ những bậc thượng đẳng như...
Nói lời chân thật
05/07/2015
...Người ta có câu “vàng thật không sợ lửa”, hay “giấy không gói được lửa”...
Người cày ruộng
27/06/2015
Một thời, Thế Tôn ở Magadha, tại làng Ekanàlà.
Phật và chư Tăng, ai phước báu nhiều hơn?
24/06/2015
Sau khi an vị nơi chỗ ngồi, đức vua Mi-lan-đà lại hỏi Đại đức Na-tiên tiếp:
Cội phước
21/06/2015
Một thời, Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo:
Tương quan giữa cho và nhận
09/06/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn.
Ý nghĩa chắp tay
07/06/2015
Trong thiền môn, chắp tay là vấn đề phổ thông để tỏ lòng tôn kính Tam Bảo, cũng như xá chào nhau...
Bố thí & cúng dường như pháp
23/05/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Xá Vệ, tại tinh xá Kỳ Hoàn, khu vườn của ông Cấp Cô Độc.
Thời gian tái sanh
22/05/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức, ví dụ có hai người ở đây cùng chết.
Tìm việc thuận theo nhân duyên
19/05/2015
Mọi người thường nói: “Tốt nghiệp nghĩa là thất nghiệp”, công ăn việc làm luôn là vấn đề nóng bỏng...
Tương quan phước và tội
15/05/2015
Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: