Giáo Dục

18 Lời khuyên để trở thành nhà lãnh đạo trẻ thành công
12/07/2016
Toàn bộ bài viết này là những hiểu biết cá nhân tôi, với tư cách là một nhà lãnh đạo trẻ; xin chia...
Thích Nhất Hạnh: Năng Lực của Thiền hành
28/06/2016
Chánh niệm - nghệ thuật tập trung tư tưởng vào ngay thời điểm hiện tại - là một cách để phát triển...
Đức Phật an cư không tiếp khách
08/06/2016
Một thời, Thế Tôn trú tại một khu rừng ở Icchànangala. Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ kheo:
Bị bệnh vẫn tu được
18/12/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Vasàli, tại Đại Lâm. Vào buổi chiều, Thế Tôn đi đến thăm một Tỷ kheo bị...
Nghệ thuật làm việc
16/12/2015
Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích tập thể phải chăng là tinh thần vô ngã?
Giữ gìn tài sản
04/12/2015
Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya, tại thị trấn Kakakrapatta. Rồi Byagghapajja, đi đến đảnh...
Thân thọ khổ, tâm có thọ khổ chăng?
02/10/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức! Khi thọ khổ phát sanh, bậc A-la-hán chỉ thọ...
Hương đức hạnh
12/09/2015
Một thời, Thế Tôn trú tại Vesàli. Rồi Tôn giả Ananda đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:
Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo?
10/09/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên:
Lửa địa ngục
21/08/2015
Đức vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Có nhiều vị tỳ kheo đã thuyết cho trẫm nghe rằng: lửa địa...
Mục đích đi chùa
12/08/2015
Hỏi: Mục đích chính yếu của việc đi đến chùa là để làm gì?
Giàu lên dễ sanh tật
18/07/2015
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến, bạch Thế Tôn: