Thơ TT. Thích Chân Tính

Phật pháp soi đường con đi

Cập nhật: 05/01/2011
 

Cung kính đảnh lễ.

Đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

Ngài là bậc Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri,

Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải,

Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu,

Thiên nhân sư, Phật Thế tôn.

Kính lạy Ngài,

Bao năm rồi, con sống trong tăm tối.

Vì chấp ngã, nên vọng tưởng đảo điên

Theo ngũ dục, tạo bao điều tội lỗi

Nước mắt rơi, phiền não chướng triền miên.

Thật may mắn, đời con gặp Phật pháp

Đêm vô minh, có đuốc trí soi đường

Giữa biển khổ, gặp thuyền từ tế độ

Nương Tam bảo, trở về chốn cố hương

Từ nay!

Xa rồi quá khứ đau thương

Xa rồi cuộc sống đoạn trường đảo điên

Tâm con nhẹ gánh não phiền

Hướng về Phật pháp tinh chuyên tu hành

Sống đời an lạc tịnh thanh

Vun bồi trí tuệ phước lành đại bi.

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018