Bài viết

Tặng chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 22/02/2018
.
 


CHÙA HOẰNG PHÁP

30/07/2017

Kính tặng Thượng tọa Thích Chân Tính

Hoằng Pháp chiếc nôi chuyển đạo mầu

Tin vui khắp chốn trải ngàn sau

Tăng tục hải ngoại vui hỷ thán

Chân Tính thượng nhơn nối nhịp cầu

Mỗi khóa tu nơi chùa Hoằng Pháp

Hạt bồ đề trải khắp Á Âu

Thanh xuân tứ chúng đều chung hưởng

Ánh đạo từ bi pháp nhiệm mầu

Trần gian dù có lắm đau khổ

Diệu pháp mưa tuôn suối cam lồ

Chân Tính ngọc châu Bồ tát nguyện

Phổ Hiền đại hạnh lộ đồ phô

Kim Sơn xin kết duyên Hoằng Pháp

Bắc nhịp cầu thương hiểu pháp đàm

Thế giới ba ngàn trong diệu cảm

Một tâm mà động hải triều âm

 

Sơn cư Thích Tịnh Từ

Viện trưởng tu viện Kim Sơn, Hoa Kỳ

Tin tức liên quan

Câu chuyện về cây
18/04/2018
Con người từ đâu đến và sẽ đi về đâu?
17/04/2018
Chuyển hóa khổ đau để được hạnh phúc
15/04/2018
Không biết Phật pháp là nỗi đau
14/04/2018
Nồi cơm của Khổng Tử
13/04/2018