Bài viết

Buổi Lễ Sám Hối

Cập nhật: 27/06/2014
Tối ngày 26/6/2014 (nhằm ngày 29/6 Giáp Ngọ), như thường lệ, chùa Hoằng Pháp tổ chức buổi lễ sám hối cuối tháng.
 

Buổi Lễ Sám Hối

 

Trước khi diễn ra lễ sám hối, quý thiện nam tín nữ đã lắng nghe thời Pháp từ Đại đức Thích Tâm Đại – Tăng chúng chùa Hoằng Pháp. Trong buổi nói chuyện lần này, đại đức đã chia sẻ với quý Phật tử bài pháp với chủ đề: “Vì Sao Phải Phát Nguyện Cầu Sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc ?”.

Người tu theo pháp môn Tịnh Độ phải có đầy đủ ba tư lương đó là Tín, Nguyện, Hạnh. Trong đó, việc phát nguyện vãng sanh được xem là rất cần thiết. Có rất nhiều nguyên nhân để phát nguyện cầu sanh Tịnh độ, nhưng có 5 nguyên nhân chính yếu nhất, đó là:

1.Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 4 lần khuyên nhủ ta nên phát nguyện vãng sanh.

2.Ta Bà là khổ, Cực Lạc là vui. Ta nên nguyện sanh Tịnh Độ để hưởng được cái an vui thù thắng nơi cõi Phật và xa lìa những khổ đau, trần cấu của Ta Bà.

3.Ta Bà và Cực Lạc tuy cách xa nhau mười muôn ức cõi Phật, nhưng chỉ cần một niệm nhất tâm, với tín nguyện tha thiết của ta và bi nguyện độ sanh của Đức Phật A Di Đà, ta sẽ được vãng sanh.

4.Khi vãng sanh Tịnh Độ, đích thân Đức Phật A Di Đà cùng chư vị Thánh chúng đến tiếp dẫn ta về cõi ấy, đấy là một nhân duyên vô cùng thù thắng.

5.Bốn mươi tám lời nguyện của đức Phật A Di Đà hoàn toàn chân thật, đặc biệt trong nguyện thứ 18 có nói chỉ cần mười niệm nhất tâm vào lúc lâm chung ta có thể được Phật tiếp dẫn, Đức Phật không bao giờ nói dối và lúc nào Ngài cũng muốn ta lìa khổ được vui.

Sau thời Pháp thoại, là thời kinh sám hối Hồng danh, cũng như nghi thức phát nguyện giữ giới của quý Phật tử tại gia.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018