Sách Khác
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN

KỆ TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loài.

Quy y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận. 

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo toạ thân con ảnh hiện.

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 

LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA PHẨM PHỔ MÔN

Có Bồ-tát là Vô Tận Ý,

Khi bấy giờ chăm chỉ đứng lên.

Bèn trịch vai hữu một bên,

Chắp tay cung kính hướng lên Phật đà

Kính bạch đức Như Lai tế độ,

Con có điều chưa rõ hỏi qua:

“Quán Âm Bồ-tát kia mà,

Nhân duyên chi đó, tên là Quán Âm!”.

Khi ấy, Phật khen ông Vô Tận:

“Lời thiện nam, hỏi ngẫm cũng rành!

Rằng có muôn ức chúng sanh,

Mắc điều khổ não, tâm tình chẳng yên

Những kẻ ấy nghe tên Bồ-tát,

Một lòng tin niệm đức Quán Âm.

Ngài liền soi thấu tiếng tăm,

Thảy đều thoát nạn lâng lâng chẳng phiền

Dù ai có lòng thành trì niệm,

Quán Âm liền ứng hiện độ cho.

Hoặc khi gặp nạn lửa to,

Niệm Ngài, Ngài ắt cứu cho thoát nàn!

Ấy, nhờ bởi oai thần Bồ-tát,

Vận thần thông cứu bạt chúng sanh.

Hoặc khi sóng nước bất bình,

Tấm thân trôi dạt bập bềnh nguy nan!

Kíp niệm đức Quán Âm cứu khổ,

Nơi cạn kia, gặp chỗ nương mình.

Trăm ngàn muôn ức chúng sanh,

Vào trong biển lớn kinh doanh như là:

Hoặc tìm kiếm xa cừ, mã não,

Kim ngân cùng châu báu, lưu ly.

San hô, hổ phách, trân kỳ,

Chẳng may bão tố đương khi giữa vời!

Thuyền trôi dạt vào nơi nước quỷ,

Dù một người niệm mỹ hiệu Ngài.

Cả thuyền chẳng những một ai,

Khỏi nạn La-sát hại người đã quen.

Ấy bởi những nhân duyên như vậy,

Quán Thế Âm nên mới trì danh.

Dù ai sắp giết hại mình,

Niệm Quán Âm, ắt yên lành chẳng chi!

Gươm đao thương gẫy thì từng đoạn,

Thế là người trì niệm thoát nàn!

Ví trong thế giới ba ngàn,

Dạ-xoa, La-sát, những toan hại người!

Quỷ thấy ai niệm ngài Bồ-tát,

Chẳng còn đem mắt ác nhìn người.

Dám còn để ý hại ai,

Ấy nhờ Bồ-tát Ngài hay cứu nàn!

Hoặc kẻ bị gông cùm xiềng trói,

Tội hay không niệm tới hiệu Ngài.

Xích xiềng hư hỏng rã rời,

Thế là giải thoát tức thời bình an.

Dù khắp cả ba ngàn thế giới,

Đầy giặc thù quấy rối lương dân!

Lái buôn có một chủ nhân,

Người cùng của báu theo chân cũng nhiều

Khi qua chốn hiểm nghèo như vậy,

Có một ai đứng lại nói rằng:

“Thiện nam chớ có hãi hùng!

Anh em xin dốc một lòng thành tâm.

Đều xưng niệm Quán Âm bố thí,

Ngài hay ban vô uý chẳng sai.

Chúng ta xưng niệm hiệu Ngài,

Phen này thoát khỏi nạn tai đây mà!”.

Người nghe nói đều là nhất hướng,

Một lòng tin hiệp chưởng Nam mô.

Quán Âm Bồ-tát cứu cho,

Thảy đều thoát nạn khỏi lo đó mà.

Vô Tận Ý, này ta bảo thật,

Quán Thế Âm Ngài rất oai thần!

Chúng sanh nào tánh đa dâm.

Thường thường tín niệm Quán Âm kia là

Dù thấy sắc lòng đà chẳng đắm,

Dâm dục kia dứt hẳn chẳng còn.

Ai hay nóng nảy giận hờn,

Hằng niệm Bồ-tát tánh thường khỏi sân

Ngu si quá chẳng phân hơn thiệt,

Niệm Quán Âm khỏi tiệt chẳng sai!

Nhủ này Vô Tận Ý ơi!

Quán Âm Bồ-tát oai Ngài lớn thay!

Chuyển pháp lực, Ngài hay tế độ,

Hiển thần thông cứu khổ độ mê!

Chúng sanh lợi ích nhiều bề,

Nên tâm thường niệm Ngài thì chứng minh

Phụ nhân nào lòng thành cầu khẩn,

Muốn sanh trai nguyện hẳn y lời.

Thông minh trí huệ hơn đời,

Lại thêm phước đức vẻ người thanh cao

Muốn sanh gái kẻ nào ao ước,

Lễ cầu Ngài ắt được gái ngoan.

Sanh con tướng tốt đoan trang,

Đời trước cây đức nở nang đã trồng.

Ai thấy chẳng đem lòng kính nể,

Vô Tận ơi! Nghe kể hiểu chưa?

Quán Âm Bồ-tát đại từ,

Oai thần như vậy thật thì lớn lao!

Chúng sanh hoặc kẻ nào kính cẩn,

Lễ Quán Âm phước chẳng uổng đâu.

Chúng sanh đều nên kỉnh tâu,

Thọ trì Bồ-tát niệm cầu Quán Âm”.

Phật lại phán: “Này ông Vô Tận!

Như có người thành khẩn thọ trì.

Chư vị Bồ-tát từ bi,

Sáu hai ức số cát kia sông Hằng!

Người ấy lại hết lòng cúng dưỡng,

Quần áo cùng ăn uống, thuốc thang.

Giường mùng, gối đệm, chiếu chăn,

Đủ đồ cung cấp cần dùng xưa nay,

Thiện nam nữ ấy hay cúng lễ,

Công đức kia đáng kể nhiều chăng?”.

Bồ-tát Vô Tận thưa rằng:

“Bạch Phật, kẻ ấy phước hằng lắm thay!”

Phật lại phán bảo ngài Vô Tận:

“Như có người thành khẩn cúng dàng.

Thọ trì danh hiệu Quán Âm,

Cho đến cúng lễ chỉ trong một thời,

So phước ấy hai người chẳng khác,

Muôn ức năm công đức chẳng cùng”.

Phật rằng: “Vô Tận hỡi ông!

Thọ trì danh hiệu Quán Âm đó mà.

Ấy phước đức nhiều là như thế,

Vô lượng biên ai dễ lường đâu!”.

Vô Tận Bồ-tát liền tâu:

“Bạch Phật, con có một câu chưa tường

Như Lai rộng lòng thương phán chỉ,

Việc Quán Âm con nghĩ không ra.

Rằng sao dạo khắp Ta-bà?

Rằng sao thuyết pháp vì mà chúng sanh

Sao cần phải thi hành phương tiện?

Chuyển thần thông biến hiện nhiều thân

Cúi xin hỏi lại ân cần,

Từ bi chỉ rõ một lần phân minh!”.

Thế Tôn lại đinh ninh chỉ giáo:

“Thiện nam ơi! Ta bảo nghe đây

Chúng sanh khắp đất nước này,

Ai cần có Phật độ rày mới xong.

Quán Âm vận thần thông tức khắc,

Hiện Phật thân thuyết pháp độ trì.

Ai cần có Phật Bích-chi,

Hiện thân Phật Bích hiển thi pháp thần

Ai cần có Thanh văn để độ,

Hiện Thanh văn giác ngộ khai phương

Hoặc ai cần có Phạm Vương,

Hiện Phạm Vương để mở đường lợi sanh

Cần Đế Thích oai linh để độ,

Liền hiện hình dạy dỗ khuyên răn.

Nên có Tự Tại Thiên thân,

Ngài cũng biến hiện ân cần độ nhân,

Đại Tự Tại Thiên thân để độ,

Cũng hiện hình dạy dỗ khuyên lơn.

Cần có Thiên đại tướng quân,

Ngài hiện Thiên đại tướng thân bảo tồn

Cần phải có Tỳ Sa-môn độ,

Cũng hiện hình thuyết rõ thiện căn.

Ai nên có Tiểu vương thân,

Cũng hiện tướng ấy ân cần độ ngay.

Phi trưởng giả kẻ này khôn độ,

Liền hiện hình dạy dỗ bảo ban.

Cần có Cư sĩ thiện nhân,

Cũng hiện Cư sĩ thật hơn chỉ đàng.

Hoặc cần có Tể quan phủ dụ,

Cũng hiện hình dạy đủ ân cần.

Cần có Bà-la-môn thân,

Ngài cũng biến hiện phân trần quản chi

Cần có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,

Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di độ cùng.

Quán Âm vận thần thông tức khắc,

Đều hiện thân thuyết pháp chu toàn.

Cần có Trưởng giả, Tể quan,

Bà-la-môn với lại hàng Cư sĩ.

Thân phụ nữ các vì trên đó,

Đều hiện hình chỉ rõ bảo ban.

Cần có Đồng nữ, Đồng nam,

Cũng hiện thân ấy hoàn toàn độ cho.

Hoặc cần có Dạ-xoa, Càn-thát,

Cùng bao nhiêu thân khác hay là:

Cần có Thiên, Long, Tu-la,

Ca-lầu-la, Khẩn-na-la đó mà.

Hay cần có Ma-hầu-la-già,

Nhân, phi nhân đủ là mới xong.

Quán Âm liền vận thần thông,

Hiện các hình ấy, ý mong độ toàn.

Muốn có Chấp Kim Cang thần độ,

Cũng hiện hình dạy dỗ chẳng sai.

Nhủ này Vô Tận Ý ơi!

Quán Âm Bồ-tát tột vời thần thông!

Ấy công đức viên dung thế đó,

Hiện nhiều thân cứu khổ độ mê!

Trải bao quốc độ đi về,

Từ bi lân mẫn thương vì chúng sanh.

Các người khá lòng thành lễ bái,

Đức Quán Âm đại sĩ đó mà.

Ngài hay thương xót người ta,

Hay đem vô uý thí ra thường thường.

Như gặp lúc tai ương kinh hãi,

Nhớ ơn Ngài, chẳng ngại chi xa.

Người trong thế giới Ta-bà,

Kêu: Thí Vô Uý, Ngài đà thành tên.

Vô Tận Ý đứng lên bạch Phật:

“Nay con xin thành thật cúng dàng.

Bảo châu trên cổ huy hoàng!”.

Tay liền cởi xuống đáng ngàn lượng kim

Hướng Quán Âm cúi xin dâng cúng,

Chuỗi ngọc này thọ dụng được như.

Quán Âm Bồ-tát cố từ,

Vô Tận Ý lại lời thưa ân cần:

“Xin Bồ-tát khoan nhân đại độ,

Thương chúng tôi, nhận hộ nhờ ơn!”.

Khi ấy Phật bảo Quán Âm:

“Nên thương Vô Tận, thành tâm đó mà

Cùng tứ chúng, Thiên, Long, Dạ-xoa,

Càn-thát-bà với A-tu-la,

Ca-lầu-la, Khẩn-na-la,

Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi nhân.

Những vị ấy, nhất tâm thành kỉnh,

Hãy nhận theo lời thỉnh của người.

Pháp thí trân bảo tốt tươi!

Cho vui lòng chúng là người thành tâm!”

Quán Âm liền phụng tuân Phật sắc,

Bèn thâu dùng Anh Lạc chia hai.

Nửa dâng Thích-ca Như Lai,

Nửa cúng Đa Bảo Phật ngoài tháp kia.

Vô Tận Ý lại nghe ta thuật:

“Quán Thế Âm pháp lực đó mà.

Thần thông tự tại bao la,

Nên hay dạo khắp Ta-bà độ sanh”.

Vô Tận Ý đinh ninh thành thật,

Khi ấy liền bạch Phật kệ rằng:

“Thế Tôn tướng tốt đủ đàng!

Con xin hỏi lại cho tường dường ni.

Phật tử ấy, nhân duyên gì!

Cớ sao lại gọi tên thì Quán Âm?”.

Phật đủ tướng tốt, ân cần,

Cũng đáp kệ lại, phân trần cho hay:

“Quán Âm trí huệ lắm thay,

Có tài biến hiện đó đây phi thường!

Thề sâu như biển khôn lường,

Trải bao đời kiếp dễ bàn được a.

Chầu hơn ngàn ức Phật đà,

Phát thanh tịnh nguyện thật là lớn thay

Vì ngươi nói tắt cho hay:

Nghe tên hoặc đặng duyên may thấy Ngài

Một lòng tưởng niệm chẳng dời,

Dẫu bao khổ nạn tức thời sạch sanh!

Dù ai cố ý hại mình,

Đẩy xuống hầm lửa đỏ xanh rỡ ràng.

Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm.

Mà hầm lửa đỏ biến làm hồ ao.

Gặp khi sóng gió ào ào,

Tấm thân trôi nổi xiết bao hãi hùng!

Lại gặp ác quỷ, ngư long,

Niệm Quán Âm cũng thoát vòng hiểm nguy!

Hoặc trên đỉnh núi Tu-di,

Bị người đẩy té đang khi chẳng ngờ.

Vì niệm Quán Âm kia mà,

Thân như mặt nhật ở hoà không gian,

Hoặc ai bị kẻ hung hăng,

Đuổi rớt xuống núi Kim Cang bất thần

Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm,

Cứu cho thoát nạn, thể thân vẹn toàn.

Hoặc bị giặc cướp thù oan,

Vây quanh gươm giáo những toan hại mình

Nhờ vì sức niệm Hồng danh,

Giặc kia đều mở lòng lành tha cho.

Hoặc bị tội bởi nhà vua,

Lâm khi bị nạn đem ra pháp trường.

Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm,

Tự nhiên giải thoát khỏi chưng tội hình

Kẻ nào nguyền rủa ếm mình,

Bỏ các thuốc độc dụng tình ác tâm.

Nhờ vì sức niệm Quán Âm,

Kẻ bỏ thuốc độc tự thân chẳng toàn.

Gặp loài La-sát dữ dằn,

Độc long, chúng quỷ đón đàng hành hung

Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm,

Tất nhiên chẳng dám tới chân hại mình

Như gặp thú dữ vây quanh,

Vuốt nanh sắc bén đáng kinh thất thần

Cũng nhờ sức niệm Quán Âm,

Thú đều chạy trốn, chẳng ham hại mà.

Hoặc gặp rết độc, ngoan xà,

Phun ra khí độc, ai mà chẳng kinh!

Nhờ vì sức niệm Hồng danh,

Nghe tên Bồ-tát lánh mình tìm phương

Mây bay, sấm dậy, chớp giăng,

Mưa to, đá chạy, tiếng vang ầm ầm!

Chỉ nhờ sức niệm Quán Âm,

Tức thì tạnh ráo quang cơn chẳng hề!

Chúng sanh khổ não nhiều bề,

Kể ra khôn xiết ê chề lắm thay!

Quán Âm diệu pháp cao dầy,

Ngài hay cứu khổ độ bầy chúng sanh.

Đức Ngài thần lực oai linh,

Rộng đường phương tiện độ sanh lắm mà

Mười phương quốc độ gần xa,

Nước nào Ngài chẳng vào ra cứu nàn.

Trải qua ác thú mọi đàng,

Địa ngục, ngạ quỷ cùng đoàn súc sanh

Sống, già, bệnh, chết thảm tình,

Khiến cho thoát khổ thênh thênh sạch lần

Đức Ngài quán tưởng chánh chân,

Thật là thanh tịnh mười phân hoàn toàn

Đức Ngài trí huệ thanh quang,

Quán tưởng rộng lớn thênh thang ai bì

Thương đời khổ não nhiều bề,

Nên Ngài quán tưởng đại bi đó mà.

Thương khắp chúng sanh gần xa,

Nên Ngài quán tưởng hiện ra đại từ.

Đời thường tin nguyện trông nhờ,

Đức Ngài trong sạch chẳng nhơ mảy trần

Huệ Ngài sáng suốt muôn phần!

Như ngày sáng tỏ đường cùng lối mê.

Ngài hay cứu thế mọi bề,

Gặp nạn gió lửa tức thì tắt ngay.

Huệ Ngài sáng tỏ lắm thay!

Khắp soi cả thế gian này quang minh.

Dù khi sấm sét bất bình,

Bi thể phát hiện sấm đình lại ngay.

Từ ý rộng rãi lắm thay!

Hơn đám mây lớn phủ bay giữa trời,

Cam lồ rẩy khắp nơi nơi,

Mưa tan phiền não, lửa thời tắt ngay.

Dù ai kiện tụng chẳng may,

Hoặc trong trận địa đêm ngày hãi kinh

Đều nhờ sức niệm Hồng danh,

Bao nhiêu oán sợ thênh thênh tan lần.

Diệu Âm cùng Quán Thế Âm,

Phạm âm với Hải triều âm khôn bàn!

Đều hơn cả Thế gian âm,

Vậy đời thường khá nhất tâm niệm Ngài

Niệm Ngài chẳng khá biếng lười,

Niệm Ngài chẳng khá lòng thời hoài nghi

Quán Âm thanh tịnh ai bì,

Là Thánh cứu khổ nạn gì cũng qua.

Ngài hay cứu giúp người ta,

Đầy đủ công đức độ hoà sanh linh.

Mắt từ thương ngó chúng sanh,

Phước Ngài như biển thênh thênh khôn lường.

Chúng sanh khắp hết mười phương,

Vậy nên kính lễ cúng dường Quán Âm.

Ngài Trì Địa chăm chăm đứng dậy,

Khi bấy giờ bạch lạy Thế Tôn:

“Chúng sanh nhờ Phật bảo ban,

Được biết nguyện lực Quán Âm như là

Tài thị hiện vào ra khắp chốn,

Chuyển thần thông cứu khốn diệu thay

Được nghe phẩm Phổ Môn này,

Chúng sanh ấy phước hằng nay chẳng vừa”.

Ơn đức Phật thuyết ra kinh ấy,

Khắp chúng sanh hội đấy, hân hoan!

Tám muôn với lại bốn ngàn,

Đều tu Chánh Giác phát tâm Bồ-đề.

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy,

Quán Thế Âm phẩm ấy Phổ Môn.

Lại có thần chú chân ngôn,

Cứ trong nguyên điệu Phạm âm như là:

Án, đa rị, đa rị, đát đa rị, đát đát đa rị, ta bà ha. (3 lần) 

LỤC TỰ ĐẠI MINH CHÂN NGÔN

Án ma ni bát di hồng. (3 lần) 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ nào xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ,

Như hư không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trần kia cũng kể là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

SÁM CẦU AN

Cúi đầu làm lễ Bổn sư

Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.

Lại cầu Quán Âm Như Lai,

Tầm thanh cứu khổ hằng ngày chúng sanh

Cõi đời tật bệnh tử sanh,

Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều

Sáng ra từ sớm đến chiều,

Biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh.

Thấy đời liệt liệt oanh oanh,

Miếng mồi phú quý công danh tạo thành

Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,

Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân.

Chúng con lễ bái Quán Âm,

Xót thương cứu khổ, từ tâm biển trần.

Tay cầm dương liễu ân cần,

Cùng bình tịnh thuỷ rưới dân cam lồ.

Cúi đầu sanh tử mơ hồ,

Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu.

Hằng ngày tai nạn rất nhiều,

Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hoá thân,

Độ đời bá tánh vạn dân,

Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.

Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,

Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành.

Nhà nhà an lạc tịnh thanh,

Bốn mùa tám tiết hoá sanh thuận hoà.

Nhân dân lạc nghiệp âu ca,

Hoà bình thế giới, quốc gia an lành.

Tránh điều quả báo sát sanh,

Tìm đường đạo đức cha lành Thích-ca.

Tụng kinh niệm Phật Di-đà,

Cầu cho bá tánh toàn gia an lành.

Hiện tiền phước quả viên thành,

Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ.

Mọi người tật bệnh tiêu trừ,

Noi theo chánh pháp Bổn sư tu hành.

Chúng con lễ bái chí thành,

Nguyện mau thoát khỏi tử sanh luân hồi

Cõi đời khổ não lắm ôi!

Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng

Nam mô Tịnh độ lạc bang,

Dắt dìu đệ tử Tây Phương mau về. 

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, kinh... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc. 

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ..... cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ..... cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 

“Đến giờ niệm Phật ngồi lặng yên,

Ba nghiệp thanh tịnh Phật hiện tiền,

Tin sâu lời Phật hằng niệm Phật,

Chí tâm hướng đến cảnh Tây thiên.”

“Biển ái sóng bao la,

Nhận chìm cả ta bà,

Muốn thoát luân hồi khổ,

Phải gấp niệm Di-đà.”

Ngưỡng mong đại chúng nhất tâm đồng niệm Phật.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần) 

Hồi Hướng

Nam mô A-di-đà Phật!

Đã hết giờ tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay đồng hồi hướng.

“Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đồng sanh về Tịnh độ.” 

Kính chúc quý Phật tử có một đêm an lành trong chánh niệm.

Nam mô A-di-đà Phật!

Sách cùng thể loại
Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết
Thiền Lâm Bảo Huấn Bút Thuyết
Đại Sư Trí Tường
Chúng Sinh Trong Đường Ngạ Quỉ
Chúng Sinh Trong Đường Ngạ Quỉ
Thích Đạo Quang
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận