Đêm hoa đăng kỷ niệm đức Phật A Di Đà

Vía Di Đà (Khoá tu Phật thất lần thứ 25) (12 Ảnh)