Đêm hoa đăng kỷ niệm đức Phật A Di Đà

Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2018 (220 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017 (227 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2016 (178 Ảnh)
Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2015 (156 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2014 (177 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2013 (80 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2012 (74 Ảnh)
Lễ vía Phật A Di Đà 2011 (123 Ảnh)
Lễ Vía Di Đà 2010 (65 Ảnh)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2009 (69 Ảnh)
Hoa đăng lễ vía Di Đà năm 2008 (21 Ảnh)
Lễ vía Đức Phật A Di Đà năm 2007 (15 Ảnh)