Thư vận động - ấn tống 50.000 ấn bản & thỉnh sách "Bài Học Thanh Thiếu Niên" (Mã số HP004)