Thư vận động - ấn tống 20.000 ấn bản & thỉnh bộ sách "Sữa Pháp Ban Mai" (Mã số HP003)