Thư sám hối của ông Nguyễn Minh Phúc với TT. trụ trì Chùa Hoằng Pháp | Chùa Hoằng Pháp


Thông Báo | Thư sám hối của ông Nguyễn Minh Phúc với TT. trụ trì Chùa Hoằng Pháp


Thư Sám Hối Của Ông Nguyễn Minh Phúc Với TT. Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp

 
 
 

Thư viện kinh sách