Thư sám hối của ông Nguyễn Minh Phúc với TT. trụ trì Chùa Hoằng Pháp


Thư Sám Hối Của Ông Nguyễn Minh Phúc Với TT. Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp