Danh sách chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã xuất chúng/ hoàn tục và các nội quy liên quan

 

STT

PHÁP DANH

THẾ DANH

THỜI GIAN

GHI CHÚ

XUẤT GIA

XUẤT CHÚNG

1

Thích Tâm Toàn

Nguyễn Phạm Tuấn Toàn

12/2003

2005

Xuất Chúng

2

Thích Tâm Tưởng

Trương Lý Tưởng

10/2005

02/2006

Hoàn Tục

3

Thích Tâm Phổ - 1

Lê Ngọc Minh

10/2005

02/2006

Xuất Chúng

4

Thích Tâm Sơn

Cao Hoàng Sơn

2004

03/2006

Xuất Chúng

5

Thích Tâm Tài - 1

Trần Văn Cảnh

2001

06/2006

Hoàn Tục

6

Thích Tâm Hiệp - 1

Lê Đình Hiệp

2004

09/2006

Xuất Chúng

7

Thích Tâm Quảng - 1

Nguyễn Thanh Tâm

2004

2006

Hoàn Tục

8

Thích Tâm Khả

Lý Phước Khả

03/2006

03/2007

Xuất Chúng

9

Thích Tâm Giới

Ngô Minh Tâm

03/2006

03/2007

Hoàn Tục

10

Thích Tâm Chí

Nguyễn Văn Thân

1996

07/2007

Xuất Chúng

11

Thích Tâm Tuấn - 1

Nguyễn Tấn Vi

2004

01/2008

Hoàn Tục

12

Thích Tâm Vũ

Bùi Phi Long

2005

02/2008

Xuất Chúng

13

Thích Tâm Vinh - 1

Nguyễn Cảnh

04/2007

04/2008

Hoàn Tục

14

Thích Tâm Giáo

Lê Thanh Giản

03/2006

05/2008

Xuất Chúng

15

Thích Tâm Thảo

Lê Văn Thảo

10/2005

05/2008

Hoàn Tục

16

Thích Tâm Quang - 1

Nguyễn Tiến Dũng

10/2005

10/08/2008

Hoàn Tục

17

Thích Tâm Thọ

Nguyễn Tấn Hạ

2001

09/2008

Xuất Chúng

18

Thích Tâm Khánh

Nguyễn Tân Tân

03/2006

09/2008

Hoàn Tục

19

Thích Tâm Giang

Nguyễn Hữu Xuân

10/2006

09/2008

Xuất Chúng

20

Thích Tâm Lực - 1

Nguyễn Tấn Lực

10/2005

07/09/2009

Hoàn Tục

21

Thích Tâm Khoa - 1

Nguyễn Hữu Phú

2009

09/2009

Hoàn Tục

22

Thích Tâm Vương

Lê Văn Hiếu

09/2007

09/2009

Xuất Chúng

23

Thích Tâm Lương

Hoàng Nguyên

2008

10/2009

Xuất Chúng

24

Thích Tâm Cần

Nguyễn Hữu Can

10/2006

10/2009

Hoàn Tục

25

Thích Tâm Hoằng

Lê Thanh Bình

2009

10/2009

Hoàn Tục

26

Thích Tâm Tùy

Tô Thành

2008

10/2009

Xuất Chúng

27

Thích Tâm Luận

Đỗ Đức Luận

10/2005

2009

Hoàn Tục

28

Thích Tâm Hoài - 1

Trịnh Thanh Đang

2010

2010

Hoàn Tục

29

Thích Tâm Phước

Nguyễn Thanh Hải

10/2006

2009

Tự Ý Bỏ Đi

30

Thích Tâm Dũng

Lê Tấn Tài

1997

2009

Xuất Chúng

31

Thích Tâm Nghị

Trần Văn Lợi

08/2009

02/2010

Xuất Chúng

32

Thích Tâm Pháp

Nguyễn Thanh Hải

10/2005

04/2010

Xuất Chúng

33

Thích Tâm Nhân

Trần Văn Nhân

03/2006

04/2010

Xuất Chúng

34

Thích Tâm Thoại - 1

Đỗ Thanh Vũ

2010

04/2010

Hoàn Tục

35

Thích Tâm Nhật

Huỳnh Khánh Trung

2008

05/2010

Hoàn Tục

36

Thích Tâm Đăng

Đặng Văn Võ

09/2007

06/2010

Xuất Chúng

37

Thích Tâm Văn

Trần Văn Sáng

05/2009

06/2010

Hoàn Tục

38

Thích Tâm Lượng

Phạm Hữu Hùng

04/2007

08/2010

Hoàn Tục

39

Thích Tâm Hải

Trương Quang Khởi

1998

10/2010

Tự Ý Bỏ Đi

40

Thích Quảng Phong

Nguyễn Hoàng Huy

2004

2010

Xuất Chúng

41

Thích Tâm Khoan

Võ Văn Đấu

08/2009

2010

Xuất Chúng

42

Thích Tâm Trì

 

03/2010

05/2010

Xuất Chúng

43

Thích Tâm Hân

Nguyễn Quang Hân

2009

04/2011

Hoàn Tục

44

Thích Tâm Đoan

Trần Văn Phát

2009

04/2011

Hoàn Tục

45

Thích Tâm Quân

Phạm Duy Khánh

2010

05/2011

Hoàn Tục

46

Thích Tâm Nghiêm

Lê Tuấn Anh

09/2007

06/2011

Hoàn Tục

47

Thích Tâm Môn

Nguyễn Viết Phương

01/2011

08/2011

Hoàn Tục

48

Thích Tâm Hiện

Đào Ngọc Toàn

01/2011

09/2011

Hoàn Tục

49

Thích Tâm Lý - 1

Võ Chí Thành

2008

10/2011

Hoàn Tục

50

Thích Tâm Chỉ

Phạm Sơn Nam

04/2007

2011

Xuất Chúng

51

Thích Tâm Long

Đỗ Đức Long

2004

2011

Hoàn Tục

52

Thích Tâm Kiệt

Nguyễn Văn Thường

10/2009

2011

Hoàn Tục

53

Thích Tâm Chương

Trần Văn Hổ

2009

2011

Đã Mất

54

Thích Tâm Nhàn

Nguyễn Hữu Nhàn

2008

02/2012

Hoàn Tục

55

Thích Tâm Vĩnh

Lại Văn Đức

06/2011

07/2012

Hoàn Tục

56

Thích Tâm Hội

Huỳnh Văn Mai

03/2006

 

Xuất Chúng

57

Thích Tâm Thái

Mai Thanh Bình

2004

09/2012

Xuất Chúng

58

Thích Tâm Hào

Trương Quang Khánh

2009

10/2012

Tự Ý Bỏ Đi

59

Thích Tâm Trị

Mạch Quang Trị

01/2011

2012

Hoàn Tục

60

Thích Tâm Sử

Ngô Văn Đông

01/2011

2012

Hoàn Tục

61

Thích Tâm Khang

Hồ Nhật Tân

2010

2012

Hoàn Tục

62

Thích Tâm Phương

Nguyễn Văn Phương

01/2011

2012

Tự Ý Bỏ Đi

63

Thích Tâm Nghĩa

Nguyễn Ngọc Lộc

01/2011

2012

Đã Mất

64

Thích Tâm Công

Trương Hoàng

10/2012

03/2013

Tự Ý Bỏ Đi

65

Thích Tâm Hữu

Trần Việt Tân

08/2009

08/2013

Hoàn Tục

66

Thích Tâm Lễ

Lê Thanh Sơn

09/2005

09/2013

Tự Ý Bỏ Đi

67

Thích Tâm Phục

Ngô Sỹ Hùng

01/2013

10/2013

Hoàn Tục

68

Thích Tâm Lợi

Võ Văn Lợi

04/2005

2013

Tự Ý Bỏ Đi

69

Thích Tâm Ngọc

Phạm Ngọc Hùng

04/2005

2013

Tự Ý Bỏ Đi

70

Thích Tâm Giải

Võ Văn Phú

09/2007

2013

Xuất Chúng

71

Thích Tâm Tại

Trần Bình Trọng

08/2009

2013

Hoàn Tục

72

Thích Tâm Niệm

Nguyễn Khắc Vũ

2009

2013

Tự Ý Bỏ Đi

73

Thích Tịnh Sáng

Nguyễn Đình San

2010

2013

Trục Xuất

74

Thích Tâm Từ

Trương Minh Long

2002

2013

Hoàn Tục

75

Thích Tâm Khôi

Nguyễn Công Tiến

08/2009

2013

Hoàn Tục

76

Thích Tâm Thắng

Lê Văn Đô

08/2009

2013

Hoàn Tục

77

Thích Tâm Hưởng

Hồ Văn Hải

01/2011

27/01/2014

Hoàn Tục

78

Thích Tâm Truyền

Huỳnh Nhiễm

2008

21/09/2014

Hoàn Tục

79

Thích Tâm Lý - 2

Lê Văn Tý

10/2013

2014

Hoàn Tục

80

Thích Tâm Quy

Võ Văn Dựa

2004

2014

Đã Mất

81

Thích Tâm Phong

Phan Xuân Phú

09/2005

20/08/2014

Tự Ý Bỏ Đi

82

Thích Tâm Nhiếp

Đỗ Đình Bách

09/2013

17/03/2015

Hoàn Tục

83

Thích Tâm Cẩn

Huỳnh Bửu Tài

12/2008

06/2015

Hoàn Tục

84

Thích Tâm Phi

Nguyễn Thành Chung

01/2013

07/2015

Hoàn Tục

85

Thích Tâm Dưỡng

Chiêu Thế Phong

01/2008

08/2015

Xuất Chúng

86

Thích Tâm Thuận

Phạm Đình Sáu

1997

16/11/2015

Đã Mất

87

Thích Tâm Thới

Đặng Văn Tùng Lâm

2000

03/2016

Tự Ý Bỏ Đi

88

Thích Tâm Phát

Lê Văn Ân

03/2006

2016

Đã Mất

89

Thích Tâm Hoài - 2

Huỳnh Văn Tâm

05/2015

25/05/2016

Tự Ý Bỏ Đi

90

Thích Tâm Thanh

Phan Chí Thanh

01/2011

13/07/2016

Hoàn Tục

91

Thích Tâm Thiết

Hoàng Minh Tiến

05/2015

21/12/2016

Tự Ý Bỏ Đi

92

Thích Tâm Hiển

Nguyễn Hoàng Sơn

01/2012

24/01/2017

Hoàn Tục

93

Thích Tâm Bổn

Bùi Đức Ngọc

06/2010

05/2017

Tự Ý Bỏ Đi

94

Thích Tâm Ngân

Đỗ Tuấn Thành

05/2009

11/06/2017

Hoàn Tục

95

Thích Tâm Phổ

Nguyễn Trường

01/2011

10/10/2017

Hoàn Tục

96

Thích Tâm Tài

Nguyễn Cao Nguyên

09/2013

10/10/2017

Xuất Chúng

97

Thích Tâm Tĩnh

Nguyễn Hữu Thuận

09/2013

30/10/2017

Xuất Chúng

98

Thích Tâm Bình

Phạm Thế Bình

06/2004

12/2017

Trục Xuất

99

Thích Tâm Lộc

Lê Phước Ba

10/2006

02/2018

Tự Ý Bỏ Đi

100

Thích Tâm Kim

Nguyễn Trường Viên

10/2014

10/03/2018

Hoàn Tục

101

Thích Tâm Chủ

Phạm Văn Thiện

01/2017

28/03/2018

Hoàn Tục

102

Thích Tâm Tuấn - 2

Quách Thiện Tuấn

06/2011

10/2018

Trục Xuất

103

Thích Tâm Khoa - 2

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

06/2011

22/03/2019

Hoàn Tục

104

Thích Tâm Tôn

Nguyễn Tôn Tẩn

10/2012

20/05/2019

Hoàn Tục

105

Thích Tâm Triết

Nguyễn Hoàng Giang

01/2017

20/07/2019

Hoàn Tục

106

Thích Tâm Căn

Nguyễn Hoài Bảo

01/2017

15/08/2019

Hoàn Tục

107

Thích Tâm Đạt

Nguyễn Tấn Đạt

29/08/2009

30/08/2019

Hoàn Tục

108

Thích Tâm Tú

Nguyễn Thái Bình An

06/2011

04/10/2019

Hoàn Tục

109

Thích Tâm Thăng

Nguyễn Văn Thành

10/2012

10/10/2019

Xuất Chúng

110

Thích Tâm Bạch

Nguyễn Đình Tâm

12/12/2018

17/10/2019

Hoàn Tục

111

Thích Tâm Cang

Đinh Tấn Hưng

10/2014

15/11/2019

Hoàn Tục

112

Thích Tâm Thạc

Thạch Bảo Tín

05/2015

15/11/2019

Hoàn Tục

113

Thích Tâm Thiệu

Nguyễn Văn Hưng

21/04/2016

15/11/2019

Hoàn Tục

114

Thích Tâm Vạn

Đào Ngọc Phụng

10/06/2011

02/05/2020

Hoàn Tục

115

Thích Tâm Túc

Nguyễn Trọng Nhân

20/12/2019

02/05/2020

Hoàn Tục

116

Thích Tâm Thịnh

Lê Quốc Thịnh

18/01/2011

15/05/2020

Hoàn Tục

117

Thích Tâm Toại

Phạm Tiết Cương

15/08/2017

18/06/2020

Hoàn Tục

Căn cứ theo điều 29 chương VI - Nội Quy Ban Tăng Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Ban Trị sự, Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh về việc quản lý chặt chẽ đối với chúng xuất gia tại chùa Hoằng Pháp.

Theo tinh thần cuộc họp của chư Tăng chùa Hoằng Pháp về việc xử lý vấn đề liên quan đến việc các chư Tăng đã từng xuất gia tại chùa Hoằng Pháp nay đã xuất chúng/ hoàn tục, chùa Hoằng Pháp đã quyết định thi hành một số quy định và xin thông báo rộng rãi đến đại chúng như sau:

1/ Đối với quý vị xin xả giới hoàn tục hoặc vi phạm trọng giới Ba-la-di thì kể từ thời điểm tác bạch/ yết ma sẽ chính thức không còn là chư Tăng xuất gia tại chùa Hoằng Pháp, và yêu cầu gửi lại Y Hậu - Chứng điệp thọ giới, đồng thời sẽ báo cáo lên Ban Tăng sự để xóa tên trong sổ bộ Tăng Ni.

2/ Đối với quý vị bị vi phạm Giới luật (chưa phải trọng giới Ba-la-di), nội quy của chùa đã bị Đại Tăng yết ma cho xuất chúng thì kể từ thời điểm yết ma sẽ không còn tư cách là chư Tăng của chùa Hoằng Pháp, đồng thời sẽ báo cáo lên Ban Tăng sự để báo cáo tình hình tu học của vị ấy không còn liên quan đến chùa Hoằng Pháp cả trên danh nghĩa và trách nhiệm quản lý.

3/ Đối với quý vị tự ý bỏ đi khỏi chùa Hoằng Pháp, thì kể từ thời gian rời khỏi chùa Hoằng Pháp sẽ không còn tư cách là chư Tăng của chùa Hoằng Pháp, đồng thời sẽ báo cáo lên Ban Tăng sự để báo cáo tình hình tu học của vị ấy không còn liên quan đến chùa Hoằng Pháp cả trên danh nghĩa và trách nhiệm quản lý.

4/ Đối với tất cả các hình thức xuất chúng/ hoàn tục nêu trên thì những chủ trương, những lời phát ngôn, những hành động - việc làm của cá nhân các vị đó tất cả đều là đứng trên phương diện cá nhân và các vị ấy cũng tự chịu trách nhiệm cá nhân chứ không hề liên quan đến chùa Hoằng Pháp dù chỉ là trên danh nghĩa hay trách nhiệm quản lý.

5/ Đối với tất cả các hình thức xuất chúng/ hoàn tục sẽ được đăng tải danh sách trên website của chùa Hoằng Pháp: www.chuahoangphap.com.vn

 

DANH SÁCH NHẬP CHÚNG TRỞ LẠI

 

STT

PHÁP DANH

THẾ DANH

THỜI GIAN

XUẤT GIA

XUẤT CHÚNG

NHẬP CHÚNG

1

Thích Tâm Thọ

Nguyễn Tấn Hạ

2001

09/2008

02/2017

2

Thích Tâm Kiên

Trương Cao Nguyên Vũ

2002

10/2008

02/2017

3

Thích Tâm Ân

Lê Văn Ân

2004

03/2008

01/2016

4

Thích Tâm Thường

Trần Văn Thảo

10/2006

06/2011

03/2018

5

Thích Tâm Giải

Võ Văn Phú

09/2007

2013

2019

6

Thích Tâm Niệm

Nguyễn Khắc Vũ

2009

2013

01/2020