Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp | Chùa Hoằng Pháp

Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 37,978,485
    pháp âm : 58,705,864
 • Đang truy cập
    Tin tức : 24
    Nghe pháp : 36
 • Số người đang Online: 60

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009