Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 15,225,238
    pháp âm : 7,523,493
 • Đang truy cập
    Tin tức : 155
    Nghe pháp : 66
 • Số người đang Online: 221

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009