Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 05/2019
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 03-04/2019
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh T2/2019
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh T1/2019
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh T12/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T11/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T09/2018
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử! Trong tháng 9/2018 Ban Từ Thiện chùa Hoằng Pháp dự kiến có...
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T08/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T07/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T6-7/2018
.
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T4-5/2018
Kế hoạch từ thiện phóng sinh T3-4/2018