Kế Hoạch Từ Thiện & Phóng Sanh

Chương Trình Cúng Dường 10 Chùa Đầu Năm Canh Tý
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 01/2020
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 12/2019 và tháng 01/2020
Chương trình cúng dường tượng Phật, tặng quà các chi nhánh chùa Hoằng Pháp
Kế hoạch từ thiện và phóng sanh tháng 10, 11/2019
Chương trình phóng sanh bằng du thuyền trên sông Hậu Giang, Cần Thơ
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 09/2019
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 08/2019
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 07-08/2019
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 06-07/2019
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 05/2019
Kế hoạch từ thiện, phóng sanh tháng 03-04/2019