Khóa 70

Trong Ta Có A Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Liêm
Số lượt nghe: 8789
Số lượt tải: 1007

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
8938
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15455
1895
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11156
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14648
1836
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10278
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10220
1952
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5322
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13469
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7254
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6490
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5567
766