Khóa 70

Trong Ta Có A Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Liêm
Số lượt nghe: 5600
Số lượt tải: 1054

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9191
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15759
1897
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11422
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14935
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
9058
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10556
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10498
1953
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13789
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7506
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6757
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5837
766