Khóa 54

Thuốc hay
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Số lượt nghe: 7013
Số lượt tải: 2485

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15935
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
6009
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
10031
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8379
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5470
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6974
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3827
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3736
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4846
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2921
484