Khóa 54

Thuốc hay
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Số lượt nghe: 6683
Số lượt tải: 2483

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15367
2210
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5619
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9295
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
7803
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
4972
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6378
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3450
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3454
642
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4552
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2629
484