Chùa Biên Dịch

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Số lượt nghe: 19216
Số lượt tải: 2279

Pháp âm cùng danh mục

Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
10766
1700
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14537
2144
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28065
2697
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18263
2414
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
25767
2785
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13183
2074