Chùa Biên Dịch

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Số lượt nghe: 19655
Số lượt tải: 2294

Pháp âm cùng danh mục

Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
11168
1710
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14958
2168
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28600
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18603
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
26423
2802
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13565
2082