Khóa 70

Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 7253
Số lượt tải: 1484

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
8938
1138
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15455
1895
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11156
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14647
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
8789
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10277
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10220
1952
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5322
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13469
1074
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6490
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5566
766