Khóa 88

Nhìn lại
Giảng sư Thích Tâm Luân
Số lượt nghe: 2032
Số lượt tải: 37

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3929
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3613
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
7793
27
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1745
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4772
123
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3571
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2597
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1273
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1208
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
966
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1150
33