Khóa 88

Người biết vun bồi an lạc
Giảng sư Thượng tọa Thích Quảng Thiện
Số lượt nghe: 1731
Số lượt tải: 103

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3912
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3596
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
7762
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2016
37
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4756
123
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3556
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2580
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1258
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1194
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
952
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1135
33