Khóa 54

Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 7803
Số lượt tải: 1108

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15368
2210
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5620
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9296
1178
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
4972
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6378
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3451
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3455
642
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4553
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2629
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6684
2483