Khóa 54

Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 7992
Số lượt tải: 1108

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15547
2212
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5735
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9508
1178
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5115
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6594
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3530
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3532
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4627
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2717
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6774
2483