Khóa 54

Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Giảng sư Thích Chiếu Hiền
Số lượt nghe: 3454
Số lượt tải: 642

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15367
2210
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5619
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9295
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
7803
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
4972
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6378
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3450
702
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4552
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2629
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6684
2483