Khóa 70

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 15454
Số lượt tải: 1895

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
8937
1138
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11156
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14647
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
8789
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10277
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10219
1952
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5322
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13468
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7253
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6489
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5566
766