Khóa 70

Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 15748
Số lượt tải: 1897

Pháp âm cùng danh mục

Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
9184
1138
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11412
1651
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14926
1836
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
9047
1007
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
10548
1190
Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10490
1953
Trong Ta Có A Di Đà
Thượng tọa Thích Giác Liêm
5592
1054
Kinh A Di Đà giảng giải
Thích Pháp Đăng
13780
1074
Nhổ Mũi Tên Sầu Muộn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
7498
1484
Giải Phóng Vô Minh
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6742
1442
Những Bước Chân Hoằng Pháp
Thích Minh Thành
5827
766