Chùa Biên Dịch

Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Số lượt nghe: 15008
Số lượt tải: 2168

Pháp âm cùng danh mục

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19697
2294
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
11217
1710
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28648
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18643
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
26489
2802
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13603
2082