Khóa 54

Mở lòng rộng lớn
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 3827
Số lượt tải: 702

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15935
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
6009
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
10031
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8379
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5470
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6974
832
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3737
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4846
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2921
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
7014
2485