Khóa 54

Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 4971
Số lượt tải: 686

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15366
2210
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5619
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9295
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
7803
1108
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6378
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3450
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3454
642
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4552
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2628
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6683
2483