Khóa 88

Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Số lượt nghe: 1137
Số lượt tải: 33

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3913
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3600
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
7774
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2019
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1733
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4757
123
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3557
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2582
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1261
26
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1195
42
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
953
41