Lễ xuất gia

LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 360

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Xuất Gia Tại Chùa Hoằng Pháp 2021 | Bản đầy đủ
Thượng tọa Thích Chân Tính
96
2
Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
Chùa Hoằng Pháp
132
1
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
677
1
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
1333
3
Lễ thế phát xuất gia 12/05/2015
11972
241