Khóa 54

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 6973
Số lượt tải: 832

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15935
2213
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
6009
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
10031
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
8379
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5470
686
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3827
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3736
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4846
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2920
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
7013
2485