Khóa 54

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 6593
Số lượt tải: 832

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15546
2212
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5734
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9507
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
7992
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5114
686
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3529
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3531
645
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4626
535
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2716
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6773
2483