Khóa 54

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 4626
Số lượt tải: 535

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15547
2212
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5734
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9508
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
7992
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
5115
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6594
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3530
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3532
645
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2717
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6774
2483