Khóa 54

Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Số lượt nghe: 4552
Số lượt tải: 535

Pháp âm cùng danh mục

Thuốc hay - Phật thất kỳ 54
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
15368
2210
Ứng dụng niệm Phật trong cuộc sống kỳ 2 - Phật thất kỳ 54
Thích Đạo Quang
5619
886
Mở lòng rộng lớn - Phật thất kỳ 54
Thích Minh Thành
9296
1178
Nghiệp và vấn đề vãng sanh - Phật thất kỳ 54
Thích Chiếu Hiền
7803
1108
Lời khai thị Tỉnh Am Đại Sư - Phật thất kỳ 54
Thích Nguyên Hiền
4972
686
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 5 - Phật thất kỳ 54
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6378
832
Mở lòng rộng lớn
Thích Minh Thành
3451
702
Nghiệp và vấn đề vãng sanh
Thích Chiếu Hiền
3455
642
Lời khai thị Tĩnh Am Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2629
484
Thuốc hay
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
6684
2483