Khóa 91

Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
Giảng sư Thích Nữ Hương Nhũ
Số lượt nghe: 1156
Số lượt tải: 48

Pháp âm cùng danh mục

Những chuyến đi xa
Thích Tâm Chánh
872
36
Những chuyến đi xa
Thích Tâm Chánh
593
12
Của để dành
Thích Đạo Quang
1190
64
Của để dành
Thích Đạo Quang
687
36
Cốt tủy lời Phật dạy
Thích Tâm Thức
832
35
Bốn thứ làm khổ cả kiếp người
Thích Nữ Hương Nhũ
3848
166
Lựa chọn
Thích Tâm Đạo
682
14
Lựa chọn
Thích Tâm Đạo
1184
12
Tôi đã bỏ quên em
Thích Tâm Luân
1396
17
Tôi đã bỏ quên em
Thích Tâm Luân
726
28