Khóa 88

Bẫy đời ai đặt
Giảng sư Thích Tâm Mẫn
Số lượt nghe: 1209
Số lượt tải: 42

Pháp âm cùng danh mục

Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3930
70
Chúng sanh sợ gì và mong ước gì?
Thích Nữ Phụng Liên
3614
50
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
7796
27
Nhìn lại
Thích Tâm Luân
2034
37
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
1746
103
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4773
123
Người biết vun bồi an lạc
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
3572
47
Phương pháp tiêu tai, giải hạn
Thượng tọa Thích Đồng Thành
2598
60
Bẫy đời ai đặt
Thích Tâm Mẫn
1274
26
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
967
41
Liên tông tứ tổ Pháp Chiếu đại sư
Thích Nguyên Hiền
1151
33