Chùa Biên Dịch

Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Số lượt nghe: 25767
Số lượt tải: 2785

Pháp âm cùng danh mục

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
19217
2279
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
10767
1700
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
14537
2144
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28065
2697
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18264
2414
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13183
2074