Một pháp thành tựu | Chùa Hoằng Pháp

Pháp Thoại Mp3

Pháp âm: Một pháp thành tựu

Giảng sư: Thượng tọa Thích Chân Tính

Số lần nghe: 13847 Số lần tải: 857

Pháp âm khác cùng danh mục

Danh mục - Pháp Thoại Mp3Tặng

Thống kê tổng quát

 • Website thành lập ngày:27/12/2006
  Trang Pháp âm ngày: 27/04/2009
 • Tổng số truy cập
    Tin tức : 36,573,253
    pháp âm : 57,729,545
 • Đang truy cập
    Tin tức : 36
    Nghe pháp : 52
 • Số người đang Online: 88

  Dữ liệu cập nhật từ ngày 27/04/2009