Pháp Thoại Video

Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân thiện tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tống táng giản đơn
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Một pháp thành tựu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người Phật tử cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Từ bệnh đến thuốc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bất tăng bất giảm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lời thật mất lòng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tám Pháp thế gian
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến ánh sáng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tự lợi lợi tha
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm vui ở đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính