Pháp Thoại Video

Nghiệp lực chúng sinh
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tình là dây oan
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Pháp vị vô thượng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2016
Chùa Hoằng Pháp
Thầy tài trò giỏi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lỗi lầm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bệnh từ miệng vào
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cái gì là của ta?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chùa là trường học Phật pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự với sinh viên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính