Pháp Thoại Video

Hãy bỏ gai lấy vàng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người cư sĩ học Phật cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nên thương hay ghét
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ba người thân nhất đã ra đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Phật nói gì với người lãnh đạo đất nước?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đức Phật Thích Ca biểu tình bất bạo động?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Phật tử có nên biểu tình?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người hùng khóa tu mùa hè
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai sinh ra ta?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lười & Siêng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính