Pháp Thoại Video

Gương xưa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Phước duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Sở trường người xuất gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Khó vẫn làm được
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoằng pháp viên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Soi đường ta đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Trọn kiếp con người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người được ái mộ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính