Pháp Thoại Video

Hướng đến tương lai
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hoàn thành tâm nguyện
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá thư đòi t...
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Niềm tin chân chính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm nguyện cuối đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Làm sao chuyển nghiệp ác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chim con chết đói
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hãy bỏ gai lấy vàng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người cư sĩ học Phật cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nên thương hay ghét
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính