Pháp Thoại Mp3

Niềm tin chân chính
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm nguyện cuối đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Làm sao chuyển nghiệp ác
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hãy bỏ gai lấy vàng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người cư sĩ học Phật cần biết
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nên thương hay ghét
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ba người thân nhất đã ra đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người hùng khóa tu mùa hè
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai sinh ra ta?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Lười & Siêng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính