Pháp Thoại Mp3

Bài 19: Thầy bói nói càn - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
Bài 18 - Sữa Pháp Ban Mai
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chung Tay Hoằng Pháp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 14 - Thương về miền Trung
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyện hủ cốt chùa Kỳ Quang
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 12 - Đại bất hiều
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính