Pháp Thoại Mp3

Giai cấp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thọ trì tịnh giới
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Luân hồi thật đáng sợ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vì sao quy y Phật
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Ngày mai nếu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Đời người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính