Pháp Thoại Mp3

Đừng để tâm nhỏ hẹp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nơi kết nối tin yêu
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Trọn kiếp con người
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Người được ái mộ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
5 báu khó tìm
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhạc đạo vào đời
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Hai đời vui
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Tu liều mạng
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Giai cấp
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Thọ trì tịnh giới
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Luân hồi thật đáng sợ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Vì sao quy y Phật
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính